Expo Stockholm

Expo Stockholm

Beskrivning Utställare
Datum: 2023-05-27
Plats: Södertälje
Hemsida
Beskrivning:
Mässan hålls även denna gång i Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12 i Södertälje.
Mässan är öppen 11:00 -15:00 men utställare har tillgång redan från kl. 09:00 (08:00 för utställare med 5 eller fler bord) om behovet finns.

Entré

Vuxen: 100:-
7-15 år: 50:-
0-6år: 10:-

Entrén kan betalas kontant eller med Swish.
Observera att ordinarie priser gäller för alla besökare.

10 kronor från varje entréavgift kommer att skänkas till ett bevarandeprojekt, 2023 års bevarandeprojekt kommer att meddelas innan mässan.

Betalning på mässan? Flera stora försäljare tar kortbetalningar, många av de svenska försäljarna tar Swishbetalningar men vi rekommenderar att man har kontanter som betalmedel också (ibland har Swish inte fungerat pga överbelastning), kontanter funkar alltid!

OBS! OBS! OBS!
KONTANTER FUNKAR ALLTID, Swish kan sluta fungera och det finns ingen bankomat riktigt nära. Cash is king!!!

En viktig sak att känna till som besökare på Expo Stockholm är att sålda/inköpta djur EJ får bäras runt på Expo Stockholm mer än nödvändigt, försäljaren skall erbjuda köparen att lämna kvar sitt nyinköpta djur hos försäljaren tills köparen lämnar Expo Stockholm. Alternativt skall nyinköpta djur lämnas in i djurförvaringen som arrangören till Expo Stockholm tillhandahåller.

Priser på bord med mera:
Bordshyra: icke SHF/SHR medlem 250kr (en entré ingår)
Bordshyra: SHF/SHR medlem 200kr (en entré ingår)
El: 50kr
Serviceavgift (vid bokning av 5 eller fler bord): 100kr/bokning
Medhjälpare: 100kr

OBS! BORDSBOKNINGEN STÄNGER SÖNDAG 21/5!
(Borden kan ta slut innan sista datumet dock)

Medlemskap för 2023 kan lösas på plats, här är en länk till hur du kan bli medlem i SHF: http://www.sthlm-herp.net/om-shf/bli-medlem/


OBS: Inom några dagar efter bokning så skickas ett email med bokningsbekräftelse till er angivna e-mailadress.
Om ni inte fått något e-mail titta i skräpkorgen.
Saknas det helt, kontakta oss via e-post:
expo@sthlm-herp.net

Gå gärna med i Facebookgruppen: Expo Stockholm Reptilmässa
i denna grupp kan du ställa frågor, få mer information etc. kring Expo Stockholm.

Frågor? Kontakta oss på:

expo@sthlm-herp.net

Välkommen till Expo Stockholm!

________________________________________________________________________

The fair is once again held in Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12 in Södertälje.
The fair opens at 11:00 and closes at 3:00 pm but exhibitors have access already from kl. 9:00 (8:00 for exhibitors with 5 or more tables) pm if the need exists.

Entrance

Adult: 100: -
7-15 years: 50: -
0-6 years: 10: -

Entrance can be paid in cash or with Swish.

Membership for 2023 can be solved on site, here's a link to how to join SHF: http://www.sthlm-herp.net/om-shf/bli-medlem/

10 kronor from each entrance fee will be donated to a conservation project, more information on the project will be anounced.

Payment at Expo Stockholm? Several major exhibitors take card payments, many of the Swedish dealers take Swish payments, but we recommend that you have cash as a means of payment as well (sometimes Swish has not worked because of overload), cash always works!

An important thing to know as a visitor to Expo Stockholm is that sold/purchased animals may NOT be carried around Expo Stockholm more than necessary, the seller must offer the buyer to leave their newly purchased animal with the seller until the buyer leaves Expo Stockholm. Alternatively, newly purchased animals must be left in the animalstorage provided by the organizer of Expo Stockholm.

Prices on tables and more:
Table rental: non-SHF / SHR member 250kr (one entrance fee included)
Table rental: SHF / SHR member 200kr (one entrance fee included)
Electricity: 50kr
Servicefee (for exhibitors with 5 or more tables): 100kr/booking
Assistant: 100kr

Membership for 2023 can be solved on site, here's a link to how to join SHF: http://www.sthlm-herp.net/om-shf/bli-medlem/

Note: Within a few days after booking, an email with booking confirmation will be sent to your specified email address.
If you have not received any e-mail look in the trash can.
If you do not know, please contact us at:
expo@sthlm-herp.net

Feel free to join the Facebook group: Expo Stockholm Reptilmässa
In this group you can ask questions, get more information etc. about Expo Stockholm.

Got any questions? Contact us at:

expo@sthlm-herp.net

Welcome to Expo Stockholm!

Visa regler för utställare

Visa köp & säljannonser

Tipsa om mässa

Om du vet någon terrarie-mässa som borde läggas till här kan du tipsa oss.

Mässor

Det är just nu 3 kommande terrarie-mässor.
24 medlemmar har tänkt att besöka dessa.

Regler

Följande punkter förbinder sig alla försäljare att följa när de ställer ut djur på Expo-Stockholm.
Arrangören förbehåller sig rätten att vid behov och i samråd med mässans djurskyddsansvarige avvisa försäljare som bryter mot nedan.
- Inga djur som bryter mot svensk lagstiftning får förekomma på mässan.
- Alla säljare är skyldiga att lämna information om djurets skötsel etc. i enlighet med 3 kap. § 3, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2014:17) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby. (Se länk längst ned).
- Säljaren är skyldig att vid försäljning överlämna uppfödarintyg på djuret där det framgår följande uppgifter:
- Vetenskapligt namn på djuret, (och trivialnamn om det finns på svenska).
- Kontaktuppgifter till köpare, säljare och/eller uppfödare.
Uppgifter om uppfödaren skall uppvisas för arrangören på anmodan.
- Födelsedatum (om möjligheten finns).
- Kön (om möjligheten finns).
- Datum för överlåtelse.
- Ev. listning av djuret (exv. CITES-listning).
Djur som är uppenbart stressade eller visar kliniska tecken på sjukdom ska tas bort från bordet och placeras så dem inte störs av besökare. Arrangören kan komma att be försäljaren plocka bort djur på förekommen anledning. (Misstanke om vildfångat)
Det är inte tillåtet att hantera djuret utanför behållaren/burken under mässans gång (om någon form av ompackning eller liknande måste göras kontakta mässkontrollanter).
Reptiler, med undantag för mindre vattensköldpaddor (?10 cm), ska hållas en och en. Storleken av förvaringsbehållare till vattensköldpaddor anpassas i storlek efter antal individer.
Förvaringsbehållaren får endast ha insyn från en sida.
Förvaringsbehållaren ska ha ett innermått motsvarande 1,5 dl. Djuren ska kunna vända sig utan problem samt vila i normal kroppsställning. Behållarens kortaste sida eller minsta diameter ska åtminstone motsvara 1,5 ggr längden (nos-kloak) för ödlor och amfibier, 0,3 ggr längden (nos-svans spets) för ormar, och 2 ggr längden på ryggskölden (carapax längden) för sköldpaddor. Höjden ska vara anpassad till artens storlek och beteende.
Förvaringsbehållaren ska innehålla trygghetsskapande inredning som också möjliggör transport, och vara anpassat till arten med hänseende till luftfuktighet, temperatur och levnadssätt (exv. helakvatiska djur ska hållas akvatiskt, halvakvatiska djur på halvfuktigt substrat, övriga djur ska ha för arten lämpligt substrat och inredning.)

Inredningen bör vara av sådan natur att djuren kan observeras med relativ lätthet av besökare.
Försäljare av arter vars temperaturkrav avviker från lokalen (21-27 *C) ska ha utrustning för att mäta och säkerhetsställa det. Likaså ska det finnas utrustning för att mäta luftfuktighet vid försäljning av arter med särskilda krav på det.
Arter som normalt finns i den inhemska faunan måste ha fullständiga dokument som styrker att de är fångenskapsuppfödda samt namn och kontaktuppgifter på uppfödaren.
Det är strängt förbjudet att skaka eller knacka på djurens behållare.
Inga pälsdjur är tillåtna i lokalen.
Djur som avlats för att få ett utseende som kraftigt avviker/djur med strukturförändringar, t ex fjällösa reptiler är inte tillåtna på mässan. Olika färgvarianter är dock helt tillåtna.

Giftiga djur får endast säljas på anvisad plats i lokalen.
Djuren ska vara individuellt paketerade i dubbla behållare (och förevisas samt säljas så) och tejpade så att de ej kan bita eller spotta genom ventilationshål eller liknande.
Behållaren ska vara väl märkt med ordet "GIFT" samt artnamn.
Giftiga djur får endast säljas av och till myndig personer.
Venomoider är inte tillåtna på mässan.
Övrig Information.
För Cites-B-listade djur rekommenderar vi att man använder tex Jordbruksverkets härstamningsintyg som dokumentation: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/harstamningsintyg-for-b-c-och-d-listade-cites-djur.html
Följande information angående lagstiftning, djurskydd, artskydd samt smittskydd ska säljaren ta del av enligt dispensen som jordbruksverket gett mässan.
Länk till dispensen.
L80. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby: http://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd16327/1401795414737/2014-017.pdf
Artskyddsförordning (här finns regler om man säljer djur som normalt förekommer i den svenska faunan). http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.HTM
EG 338/97. Regler för handel med hotade arter, europeiska CITES-regler, artlista: http://www.jordbruksverket.se/download/18.4e7f1663135f13502d28000504/Bilaga+A_D+om+vilda

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur,
sperma, ägg och embryon
http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b080001066/1370040518343/2008-046.pdf.

Sålda/inköpta djur får EJ bäras runt på Expo Stockholm mer än nödvändigt, försäljaren skall erbjuda köparen att lämna kvar sitt nyinköpta djur hos försäljaren tills köparen lämnar Expo Stockholm. Alternativt skall nyinköpta djur lämnas in i djur förvaringen som arrangören till Expo Stockholm tillhandahåller. Det är försäljarens/utställarens ansvar att informera köparen om detta.
OK, stäng