Bekanta dig med L80

Bekanta dig med L80

Av Sandra "Tiger" Johansson

Denna artikel tar upp L80 och de föreskrifter som huvudsakligen berör reptiler och groddjur.

Vad är L80?

Inom herptilhobbyn pratas det ofta om L80 och dess krav på skötsel och utrymme för olika arter. Men vad är egentligen L80?
L80 förklaras på Jordbruksverkets hemsida som;

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

L80 består av 15 kapitel innehållande föreskrifter och allmänna råd för djurhållning. För några kapitel följer också bilagor som mer ingående beskriver de föreskrifter och allmänna råd som finns för varje enskilt djurslag.

Utrag ur L80

1 kap Inledning

1 § Dessa föreskrifter innehåller villkor för hållande, uppfödning, förmedling och försäljning av ryggradsdjur som används eller ska användas som sällskaps-, hobby- eller foderdjur. Föreskrifterna gäller inte hundar, katter, tama hästdjur, traditionella lantbruksdjur, dovhjort, kronhjort, mufflon, vildsvin, korsningar mellan tamsvin och vildsvin, strutsfåglar, prydnadsfjäderfä samt inhemska hönsfåglar och andfåglar

I 4 kap. kan man läsa de bestämmelser som gäller allmänt för hållande av olika djurarter.

Sammanställning och förklaring av kapitel och paragrafer som berör handel med djur

5 kap. Särskilda bestämmelser för zoobutiker, djurgrossistanläggningar och liknande anläggningar

För handel med djur gäller särskilda bestämmelser som kan läsas i 5 kap i L80. Här kan man läsa att olika arter av djur ska hållas åtskilda, med vissa undantag för mycket närbesläktade ormar, ödlor eller sköldpaddor. Undantaget är också att kaniner får hållas ihop med marsvin. Bestämmelser finns också om att avel eller uppfödning ej får ske i lokal eller utrymme där kunder har tillträde.

Under allmänna råd kan man också läsa att inredning och föremål inte bör flyttas mellan burar, terrarier eller akvarier utan att först rengöras och desinficeras.

Dessutom ska åtgärder vidtas för att förebygga uppkomst och spridning av sjukdom. Det ska finnas minst en plats för isolering av sjuka eller skadade djur där kunder ej har tillträde.

Det ska finnas en plats för rengöring av föremål som varit i kontakt med djur. Dock får inredning och andra föremål som varit i kontakt med reptiler ej rengöras på samma plats där föremål från andra djur rengörs.

Lokaler där djur hålls ska hållas rena och ventilationen ska vara anpassad till djurarterna som hålls där. Djuren ska ha tillgång till ett svagt ljus under natten. För varje anläggning med djur ska det finnas en uppdaterad instruktion om djurets skötsel.

Djur får ej visas i skyltfönster.

Dessutom kan man i 3 kap. läsa;

2 § Den som yrkesmässigt säljer ett sällskapsdjur ska vid överlåtelsen lämna ett faktablad, med skriftlig information om djuret och dess skötsel, till mottagaren av djuret.

Sammanställning och förklaring av kapitel och paragrafer som berör reptiler och groddjur

9 kap. Särskilda bestämmelser för hållande av ormar och ödlor

Detta kapitel består av 20 paragrafer som beskriver konstruktion av förvaringsutrymmen, bottenmaterial, inredning, klimat och tillsyn och skötsel. Nedan är en sammanställning och beskrivning av några utav dessa paragrafer.

När det gäller allmänna bestämmelser om ormar och ödlor kan man i 1 § läsa om arter som i naturen lever i tempererade områden ges möjlighet till vintervila så ska detta ske regelbundet i årligen återkommande perioder och på ett sätt som motsvarar de naturliga förhållandena

Under rubriken Konstruktion av förvaringsutrymmen hittar man i 2-3 § bestämmelser om hur terrarium ska vara anpassade och säkrade med reglar, haspar eller motsvarande. Här finns också bestämmelser om hur insidan av ett terrarium ska vara utformat för att djuret inte ska kunna skada sig.

Under 4 § kan man läsa om bestämmelser kring utformning av terrarium och lokalutrymmen där det vistas giftormar eller giftödlor.

Vidare hittar man paragrafer med bestämmelser och allmänna råd gällande inredning, vattentillgång, badmöjligheter, klättermöjligheter m.m för både mark- och trädlevande arter.

Under rubriken Klimat finns regler och allmänna råd gällande temperaturer, värmeplatser och luftfuktighet.

13 § Ormar och ödlor ska hållas vid ett klimat som liknar artens naturliga mikroklimat.

Kap. 10, Kap. 11 och Kap. 12

Dessa kapitel innehåller bestämmelser och allmänna råd som rör sköldpaddor, glasögonkajmaner samt groddjur. Paragraferna i dessa kapitel tar, precis som de föregående kapitlen, upp utrymmen, inredning, klimat och foder som gäller för varje nämnt djurslag.

Bilaga 1:5-1:9 - Minsta tillåtna yta

I L80 finns också bilagor med tabeller över minsta tillåtna utrymme för olika arter. Arterna delas in i grupper som har en egen tabell med krav på minsta tillåtna yta. Arterna har delats in i;
marklevande ormar, trädlevande ormar, träd- och klipplevande ödlor, marklevande ödlor, land- och sumpsköldpaddor, vattensköldpaddor, glasögonkajmaner, träd- och marklevande groddjur, helakvatiska groddjur och halvakvatiska groddjur.

Måtten anges i kvadratmeter och är baserade på artens storlek i längd. Även minsta höjd på utrymmet anges. Minimikrav på yta finns också per individ vid grupphållning. För halvakvatiska och helakvatiska djur finns även minimikrav på vattendjup.
Se storlekskravstabeller

Vill du läsa hela L80 finns detta på nedanstående länk:
http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000892/1242046835238/DFS_2005-08.pdf

Källor

http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000892/1242046835238/DFS_2005-08.pdf
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd.4.6beab0f111fb74e78a78000821.html

Artikel skriven av: SibiriskTiger
Publicerades 2014-03-21
Visningar: 7297st

Kommentarer

Du behöver vara inloggad för att se och skriva kommentarer
Skriv kommentar